Privacy

Lionsclub Kraalberg Lionsclub Kraalberg, gevestigd aan Meidoornsingel 142, 3052BT Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

Meidoornsingel 142
3052BT Rotterdam
Telefoon: +31 10 4186766
www.otkraalberg.nl

Frits van Blitterwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Lionsclub Kraalberg Hij is te bereiken via bestuur@kraalberg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Lionsclub Kraalberg verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor de Oldtimer Tour Kraalberg, waarbij u deze zelf aan ons verstrekt via het inschrijfformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Lionsclub Kraalberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming:

Lionsclub Kraalberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lionsclub Kraalberg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Lionsclub Kraalberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor alle persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Lionsclub Kraalberg verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Lionsclub Kraalberg gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lionsclub Kraalberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@kraalberg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lionsclub Kraalberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Lionsclub Kraalberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@kraalberg.nl.